Algemene Voorwaarden Freya Homeopathie

Praktijkvoering

Hieronder staat een samenvatting van de belangrijkste informatie met betrekking tot de praktijkvoering van Freya-homeopathie.nl Deze informatie is bedoelt om eventuele misverstanden te voorkomen. Voor meer informatie lees verder de algemene voorwaarden.

Behandeling

Van elke patiënt wordt een dossier (gedeeltelijk op papier, gedeeltelijk digitaal) bewaard, dat bestaat uit een patiëntenkaart, aantekeningen van de consulten, analyse van de consulten, facturen, correspondentie en voorschriften (allemaal voor zover van toepassing). Indien gewenst kan een patiënt een kopie van het eigen dossier opvragen (uitgezonderd de analyses). Geneesmiddelvoorschriften zijn een advies op basis van de door de patiënt verstrekte informatie. Inname van het geneesmiddel is de eigen vrije keuze van de patiënt. Het afwijken of stopzetten van een medische reguliere behandeling, die is voorgeschreven door een (huis)arts of internist, valt onder de eigen verantwoording van de patiënt. En kan het beste in overleg met de regulier behandelaar plaats vinden. In principe raadt Freya-homeopathie.nl niet aan om met deze behandelingen te stoppen. Indien, gedurende een behandeling van Homepathieaanhuis.nl, verbetering van de klachten optreedt, is de behandelaar van Freya-homeopathie.nl bereid mee te denken over vermindering van de reguliere medicatie. Maar de verantwoording daarvoor is en blijft bij de patiënt.

Kinderen tot en met 16 jaar

Beide gezaghebbende ouders moeten akkoord gaan met de behandeling van kinderen onder de 16 jaar. Het is de verantwoordelijkheid van de gezaghebbende ouder die een opdracht verleent aan Freya-homeopathie.nl dat de andere gezaghebbende ouder op de hoogte wordt gebracht van de behandeling en daarvoor zijn toestemming verleent. Indien laatstgenoemde ouder geen toestemming verleent, zijn de consequenties daarvan voor de eerstgenoemde ouder. Freya-homeopathie.nl is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

N.B.

Bij twijfel over uw ziekte of aandoening op lichamelijk of geestelijk gebied, raadpleeg altijd eerst uw behandelend arts of specialist. De adviezen of behandelingen van Freya-homeopathie.nl zijn géén vervanging voor de reguliere medische hulp. U bent en blijft als patiënt zelf verantwoordelijk voor uw genezingsproces. De behandelaar van Freya-homeopathie.nl ondersteunt en begeleid dit proces. De homeopathische en of natuurgeneeskundige consulten van Freya-homeopathie.nl zijn geen vervanging van de reguliere geneeskunde maar bieden natuurlijke ondersteuning aan uw herstel. De dossiers worden volgens richtlijnen van de wet persoonsbescherming en het beroepsgeheim behandeld. Er wordt geen informatie doorgegeven aan derden, uitgezonderd eventueel in door de wet voorgeschreven situaties.

Beëindiging van de behandeling

Het staat u uiteraard vrij om de behandeling op elk moment te beëindigen. Van onze kant zal Freya-homeopathie.nl de behandeling uitsluitend beëindigen als we van mening zijn dat u, voor uw welzijn en gezondheid, bij Freya-homeopathie.nl niet meer op de juiste plek bent. Dat kan gebeuren, om wat voor reden dan ook. Indien de vertrouwensrelatie verstoord raakt, die naar ons inziens noodzakelijk is om u verder te kunnen helpen, zal Freya-homeopathie.nl u adviseren om een andere therapeut te zoeken. Ook kan het zijn dat Freya-homeopathie.nl, na verschillende geneesmiddelen voorgeschreven te hebben dan wel na meerdere gesprekken, van mening is dat wij u niet verder kunnen helpen. Ook dan zal Freya-homeopathie.nl u adviseren een andere therapeut te zoeken.

Betaling facturen en onkosten

Betaling van het consult dient te geschieden direct na afloop van het consult, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. Betaling kan geschieden middels een IDEAL-betaling, contant, of anders indien overeengekomen. De betaling van overige facturen dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te gebeuren. Dit kan contant of via een overboeking. Bij betalingsproblemen zal in eerste instantie twee schriftelijke herinneringen verstuurd worden. Indien het openstaande bedrag dan niet voldaan is, dan draagt Freya-homeopathie.nl de openstaande facturen over aan de incassoservice. Deze zal het verder afhandelen. De kosten voor een eventuele incassoprocedure zijn voor rekening van de patiënt. Freya-homeopathie.nl behoudt zich het recht voor om gedurende een incassoprocedure de behandeling op te schorten. Indien dit tot gevolg heeft dat de vertrouwensrelatie verstoord raakt, kan het zijn dat we moeten besluiten onze samenwerking te stoppen.

Overige regels

Afspraken dienen minimaal 48 uur van te voren te worden afgezegd. Op deze manier voorkomt u dat voor u gereserveerde tijd (consultkosten) in rekening wordt gebracht. Een consult kan niet per email worden afgezegd! Wordt binnen die 48 uur afgezegd, dan is Freya-homeopathie.nl gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen. Het is niet toegestaan om te roken in de praktijk. Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk.

Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Freya-homeopathie.nl voldoet aan deze eisen.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als patiënt van Freya-homeopathie.nl een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met de zorgaanbieder bespreekt. Als u en de zorgaanbieder er werkelijk samen niet uit komen, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

https://crm.nvkh.nl/?entryPoint=download&id=62a1b68a436d6f4b3&portalId=5f0384278ddc35efe

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 25-11-2017 is Freya-homeopathie.nl bij Quasir / WKKGZ aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

 

Freya-homeopathie.nl

Artikel 1: Definities

Patiënt: de natuurlijke persoon die een behandeltraject volgt bij Freya-homeopathie.nl.

Freya-homeopathie.nl: de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88130886 , tevens handelende onder de naam FREYA HOMEOPATHIE & COACHING; Praktijk gevestigd op: Hugo De Grootstraat 95, 8862 VC Harlingen

Overeenkomst: de tussen Freya-homeopathie.nl en patiënt gemaakte afspraken.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Overeenkomst en behandelingen

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand nadat patiënt de behandelovereenkomst heeft ingevuld en ondertekend.

3.2 Het staat Freya-homeopathie.nl vrij de behandeling van patiënt te weigeren om hem moverende redenen, bijvoorbeeld indien Freya-homeopathie.nl verwacht dat behandeling niet zinvol zou zijn.

3.3 Een behandeling kan tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Wordt binnen die 48 uur afgezegd, dan is Freya-homeopathie.nl gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen.

Artikel 4: Kinderen tot en met 16 jaar

4.1 Beide gezaghebbende ouders moeten akkoord gaan met de behandeling van kinderen onder de 16 jaar.

4.2 Het is de verantwoordelijkheid van de gezaghebbende ouder die een opdracht verleent aan Freya-homeopathie.nl dat de andere gezaghebbende ouder op de hoogte wordt gebracht van de behandeling en daarvoor zijn toestemming verleent. Indien laatstgenoemde ouder geen toestemming verleent, zijn de consequenties daarvan voor de eerstgenoemde ouder. Freya-homeopathie.nl is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

4.3 Waar in deze voorwaarden “Patiënt” staat, dient in het geval van een kind onder de 16 jaar, “Patiënt en zijn gezaghebbende ouder(s)” te worden gelezen.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden direct na afloop van het consult, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

5.2 Betaling kan geschieden middels IDEAL, contant, of anders indien overeengekomen.

5.3 Door Freya-homeopathie.nl vermelde bedragen zijn steeds inclusief BTW.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Geen enkele methode of therapie biedt 100% garantie. Freya-homeopathie.nl spant zich in de Overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren zonder daarbij in te staan voor of gehouden te zijn aan enig specifiek resultaat. Bij de uitvoering van de Overeenkomst staat het belang van Patiënt altijd voorop.

6.2 Patiënt verstrekt voorafgaand aan een behandeltraject aan Freya-homeopathie.nl gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang is of kan zijn voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over andere behandeltrajecten of therapieën die Patiënt volgt of medicatie die Patiënt gebruikt. Gedurende een behandeltraject is Patiënt ook gehouden Freya-homeopathie.nl onverwijld op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in therapieën of medicatie. Freya-homeopathie.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Freya-homeopathie.nl is uitgegaan van door of namens Patiënt verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie.

6.3 Het behandeltraject van Freya-homeopathie.nl is géén vervanging van andere therapieën of medicijnen. Het wijzigen of stoppen van medicatie of andere behandeltrajecten dient altijd plaats te vinden in overleg met de behandelend arts of therapeut.

6.4 Freya-homeopathie.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel ontstaan door het handelen of nalaten zijdens Freya-homeopathie.nl, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien de uitvoering van een Overeenkomst door Freya-homeopathie.nl leidt tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Freya-homeopathie.nl beperkt tot het bedrag dat de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Freya-homeopathie.nl in het desbetreffende geval uitkeert. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Freya-homeopathie.nl om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Freya-homeopathie.nl beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende Overeenkomst.

Artikel 7: Vrijwaring

7.1 Patiënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor beslissingen die hij neemt aan de hand van de behandelingen, zijn eigen gedragingen en de consequenties daarvan. Patiënt vrijwaart Freya-homeopathie.nl voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Alle behandelingen van Freya-homeopathie.nl zijn vertrouwelijk. Freya-homeopathie.nl zal de gegevens van Patiënt niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van Patiënt, behoudens indien een wettelijke plicht of een beroepsvoorschrift Freya-homeopathie.nl daartoe verplicht.

8.2 Indien dat naar het oordeel van Freya-homeopathie.nl noodzakelijk is, zal Freya-homeopathie.nl gegevens van Patiënt mededelen aan de arts of therapeut van Patiënt.

8.3 Ingevulde evaluatieformulieren mogen – in geanonimiseerde vorm – te allen tijde worden gebruikt door Freya-homeopathie.nl ter promotie van de praktijk. Na voorafgaande toestemming van Patiënt kan Freya-homeopathie.nl een terugkoppeling van Patiënt en beeld- en geluidopnamen gebruiken als referentie op de website of op social media onder vermelding van voornaam, leeftijd en beroep ter promotie van de praktijk.

Artikel 9: Verjaring en verval

9.1 In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings- en vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Freya-homeopathie.nl één jaar.

Artikel 10: Nederlands Instituut voor Bevordering Integrale Gezondheidszorg

10.1 Freya-homeopathie.nl is aangesloten bij Het Nederlands Instituut voor Bevordering Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) en voldoet daarmee aan de richtlijn en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Artikel 11: Rechtskeuze en bevoegde rechter

11.1 De rechtsverhouding tussen Patiënt en Freya-homeopathie.nl wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

11.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waarin Freya-homeopathie.nl is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

© 2022 Freya-homeopathie.nl